ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
 
(όπως αναμορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε από την Ειδική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιανουαρίου 1987)
 
 
Άρθρο 1
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
 
Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ και σε συντομογραφία Ε.Σ.Ε.Τ., επαγγελματικό σωματείο ( α. ν. 1093/1938 και 2176/1940 ) αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθμ. 19387/1964 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που λειτουργεί με βάση το τροποποιημένο καταστατικό της (απόφαση 502/1984 του Πρωτοδικείου Αθηνών) διέπεται στο εξής από το παρόν καταστατικό διατηρούσα την ίδια επωνυμία.
 
Άρθρο 2
 
ΕΔΡΑ
 
Έδρα της Ένωσης ορίζεται η πόλη της Αθήνας.
 
Άρθρο 3
 
ΣΚΟΠΟΙ 
Σκοποί της Ένωσης είναι βασικά :
 
 
Η προσφορά, στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, κάθε δυνατής βοήθειας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της  περιφέρειας. Συμφέρει στη χώρα, την  οικονομία και την κοινωνία, να λείψουν ή και να περιοριστούν, όσο γίνεται πιο πολύ, οι σημερινές ανισότητες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, αλλά και των περιφερειών  μεταξύ τους.
Η συμβολή στην αναβάθμιση του Επαρχιακού Τύπου, στην προστασία της ελευθεροτυπίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προώθηση των αρχών της Δημοκρατίας.
Η στήριξη και η προαγωγή του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
Η εξυπηρέτηση των ηθικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της.
 
Άρθρο 4
 
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 
 
Για να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς η Ένωση :
 
 
Υποβοηθεί, με κάθε νόμιμο τρόπο, την κατάρτιση, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των ενισχύσεων που παρέχουν τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί της Ε.Ε. και την καλύτερη πληροφόρηση για τις μεταβολές που σημειώνονται στην οικονομία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, την διοίκηση και την οργάνωση.
Παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την ευρύτερη κατανόηση της ανάγκης διαρθρωτικών αλλαγών στους διάφορους τομείς της οικονομίας, τον εντοπισμό των περιοχών της χώρας που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις αξιόλογης ανάπτυξης, τον εντοπισμό της παραοικονομίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής ικανότητας της οικονομίας.
Υποστηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Συνεταιρισμούς και τους λοιπούς τοπικούς και περιφερειακούς αναπτυξιακούς φορείς σε κάθε σωστή τους ενέργεια ή απόφαση για την επίλυση των τοπικών και περιφερειακών προβλημάτων.
Οργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις όταν και όπου κριθεί τούτο απαραίτητο και συμμετέχει σε ανάλογες εκδηλώσεις συγγενών οργανώσεων, για τα προβλήματα του Τύπου και της Δημοσιογραφίας.
Διατηρεί αρμονικές σχέσεις με τις Ενώσεις Τύπου.
Συνεργάζεται στενά ή και συνδέεται οργανωτικά με τις περιφερειακές Δημοσιογραφικές Οργανώσεις.
Ανταλλάσσει πληροφορίες με Δημοσιογραφικές οργανώσεις του εξωτερικού για επαγγελματικά θέματα, της εξελίξεις της τυπογραφίας, τη νέα τεχνολογία και τα γενικότερα προβλήματα του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης.
Καλλιεργεί το πνεύμα αλληλεγγύης και ενότητας ανάμεσα στα μέλη της Ενωσης που αποτελεί προϋπόθεση για κάθε λογική και νόμιμη επιδίωξη βελτίωσης της θέσης των μελών από κάθε άποψη ( π.χ. επικουρική ασφάλιση). Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν την κατάλληλη οργάνωση της Ενωσης.
 
Άρθρο 5
 
ΜΕΛΗ
 
Μέλη της Ένωσης είναι συντάκτες (δημοσιογράφοι ) που εργάζονται επαγγελματικά (αμειβόμενοι):
 
Σε εφημερίδες ειδησεογραφικού, οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου που εκδίδονται στην περιφέρεια  με συχνότητα έκδοσης τους όχι πέρα από ένα μήνα.
Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση) η ως ανταποκριτές στην περιφέρεια.
Σε γραφεία ή υπηρεσίες τύπου δημοσίων αρχών, τραπεζών και μεγάλων οργανισμών.
Τα μέλη διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.
 
Άρθρο 6
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
 
Επίτιμα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση και τη δημοσιογραφία, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται ομόφωνα ή με πλειοψηφία των 3/4  των μελών του. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν εκλέγονται.
 
Τακτικά μέλη εγγράφονται συντάκτες (δημοσιογράφοι) που έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια αμειβόμενης δημοσιογραφικής εργασίας σε επαρχιακή εφημερίδα χωρίς διακοπή ή και με διακοπή αλλά μόνο αν αυτή οφείλεται σε στράτευση ή σε σοβαρούς λόγους υγείας. Και φυσικά όταν, μετά τα τρία χρόνια εξακολουθούν να προσφέρουν τις δημοσιογραφικές τους υπηρεσίες σε επαρχιακή εφημερίδα, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή σε γραφεία ή υπηρεσίες τύπου, όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο.
 
Δόκιμα μέλη εγγράφονται συντάκτες (δημοσιογράφοι) όταν έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο αμειβόμενης δημοσιογραφικής εργασίας σε επαρχιακή εφημερίδα, χωρίς διακοπή. Και παραμένουν δόκιμα για άλλα δύο χρόνια από της εγγραφής τους στην Ένωση, εφόσον μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα εξακολουθούν να εργάζονται επαγγελματικά (αμειβόμενοι) σε επαρχιακή εφημερίδα χωρίς διακοπή ή και με διακοπή, αλλά μόνο αν η διακοπή οφείλεται σε στράτευσή τους. Μετά τούτο και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τα δόκιμα μέλη μετατάσσονται στα τακτικά μέλη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.
 
Για να εγγραφεί συντάκτης  (δημοσιογράφος) τακτικό μέλος ή δόκιμο μέλος της Ένωσης πρέπει ακόμα :
 
να είναι Έλληνας πολίτης και α έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του υποχρέωση ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα,
να είναι ηλικίας όχι πάνω από τα 45 χρόνια,
να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης,
να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρό ή ατιμωτικό αδίκημα,
να έχει ασφαλιστική κάλυψη,
να μην αποτελεί μέλος άλλης συγγενούς Δημοσιογραφικής Ενωσης.
Η εγγραφή των τακτικών και των δόκιμων μελών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από αίτηση του συντάκτη (δημοσιογράφου) στην οποία πρέπει να είναι προσαρτημένα τα αποδεικτικά  ( έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις ) για τα απαιτούμενα στοιχεία ( προϋποθέσεις ) εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ή μη γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Ο εγγραφόμενος υποχρεούται να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και μόνο μετά τούτο καταχωρείται στο Μητρώο των μελών τακτικών ή δόκιμων της Ένωσης. Αν η απόφαση είναι απορριπτική, τότε ο συντάκτης που ζήτησε την εγγραφή μπορεί να προσφύγει με αίτησή του, δια του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη μετά την γνωστοποίηση της απόρριψής τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται αμετάκλητα.
 
Άρθρο 7
 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
 
Διαγράφεται από την Ένωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος τακτικό ή δόκιμο:
 
Αν έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου για την εγγραφή νέων μελών,
Αν καταδικάστηκε τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία, προσβολή των ηθών σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος,
Αν διέκοψε τη δημοσιογραφική του εργασία σε επαρχιακή εφημερίδα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε γραφεία ή υπηρεσίες τύπου ( άρθρο 5 ) πέρα από δύο χρόνια, χωρίς να έχει συμπληρώσει δεκαπεντάχρονη συνεχή δημοσιογραφική υπηρεσία ή πέρα από τρία χρόνια αν έχει συμπληρώσει δεκαπεντάχρονη δημοσιογραφική υπηρεσία.  Στην περίπτωση  που αναλάβει πάλι δημοσιογραφική εργασία το μέλος που διαγράφτηκε, τότε μπορεί να επανεγγραφεί αλλά μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου συνεχούς δημοσιογραφικής εργασίας.
Αν καθυστερεί περισσότερες από ( 12 ) μηνιαίες συνδρομές και δεν τις καταβάλει μαζί με τη δέκατη τρίτη ( 13η )  συνδρομή,
Αν τιμωρηθεί με οριστική διαγραφή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ή για δεύτερη φορά με προσωρινή διαγραφή μέσα σε δύο χρόνια ή με ανάκληση στην τάξη δύο φορές και με επίπληξη τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο,
Αν απουσίαζε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες,
Αν πήρε πολιτικό αξίωμα σε δικτατορικό καθεστώς.
 
Άρθρο 8
 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
 
Κάθε μέλος, τακτικό ή δόκιμο, μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Ένωση, με γραπτή δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Άρθρο 9
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 
Τα τακτικά μέλη :
 
Μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με γνώμη και ψήφο, εφόσον όμως, πριν από την έναρξη των εργασιών της,  έχουν καταβάλλει τις συνδρομές τους προς την Ένωση για ολόκληρο τον προηγούμενο χρόνο. Ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο. Εκλέγουν και εκλέγονται. Υποδεικνύουν ή προτείνουν ό,τι νομίζουν πως εξυπηρετεί την Ένωση με έγγραφο τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Και απολαμβάνουν όλες τις διευκολύνσεις που χορηγεί η Πολιτεία στους δημοσιογράφους. Για τον τελευταίο αυτό λόγο εφοδιάζονται με ειδικό Δελτίο Αναγνώρισης της δημοσιογραφικής τους ιδιότητας που εκδίδεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, από την Γενική γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και από άλλα αρμόδια Υπουργεία. Δικαιούνται ακόνη τα τακτικά μέλη διαβατηρίου για το εξωτερικό με μόνη τη βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών ότι ταξιδεύουν για δημοσιογραφικούς σκοπούς.
 
Τα δόκιμα μέλη:
 
Παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, αν έχουν καταβάλλει όπως και τα τακτικά μέλη τις συνδρομές τους προς την Ένωση χωρίς όμως γνώμη και ψήφο. Μπορούν να καταθέσουν έγγραφες προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ένωσης. Αποσαφηνίζεται ότι δεν δικαιούνται Δελτίου Αναγνώρισης.
 
Άρθρο 10
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 
Τα μέλη της Ένωσης, τακτικά και δόκιμα, υποχρεούνται :
 
Να ασκούν τη δημοσιογραφία, στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων, με αίσθηση ευθύνης, ενσυνείδητα και με καλή πίστη.
Να τηρούν τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας (να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών, να μην επιδιώκουν οφέλη που αντιστρατεύονται την ηθική, να μην δέχονται επηρεασμούς για την αποσιώπηση της αλήθειας, κλπ. ).
Να κρατούν σε υψηλό επίπεδο το δημοσιογραφικό λειτούργημα με την άψογη διαγωγή και συμπεριφορά τους.
Να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της Ένωσης.
Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθερία του Τύπου.
Να καταβάλουν τις συνδρομές τους στην Ένωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Να τηρούν πάντοτε την επαγγελματική αλληλεγγύη.
Παραβάσεις των υποχρεώσεων αυτών αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα. 
 
 
Άρθρο 11
 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Όργανα διοίκησης της Ένωσης είναι :
 
Η Γενική Συνέλευση των μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Άρθρο 12
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο όργανο της Ένωσης. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές προς την Ένωση, ως το τέλος του προηγούμενου χρόνου από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.
 
Η Γενική Συνέλευση :
 
Ψηφίζει το καταστατικό της Ένωσης και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του. Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Ένωση και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν εμπίπτει, παραπέμπεται υπ’ αυτού στην κρίση και την απόφαση της.
 
Εγκρίνει και τροποποιεί τον προϋπολογισμό. Αποφασίζει για το διοικητικό και διαχειριστικό απολογισμό και καταλογίζει τυχόν ευθύνες.
 
Αποφασίζει για την οργανωτική σύνδεση της Ένωσης με Δημοσιογραφικές Οργανώσεις.
 
Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής. Έχει την εποπτεία κα τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και το παύει αν συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι.
 
Εγκρίνει ή τροποποιεί κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Αποφασίζει επί των προσφυγών υποψηφίων μελών που αφορούν την μη εγγραφή τους στην Ένωση ή μελών που αφορούν τη διαγραφή τους, όπως και επί προσφυγών δόκιμων μελών για την μετάταξή τους στα τακτικά μέλη.
 
Αποφασίζει τέλος την αναστολή της λειτουργίας της Ένωσης ή και την διάλυσή της. Και στην περίπτωση της διάλυσης αποφασίζει ταυτόχρονα και για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης.
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, συνέρχεται μια φορά το χρόνο και όχι αργότερα από τα μέσα του Φλεβάρη. Συγκαλείται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο που υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση το διοικητικό και διαχειριστικό απολογισμό, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και τον προϋπολογισμό.
 
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί με έγγραφο από το 1/5 των τακτικών μελών της Ένωσης, στο οποίο θα αναφέρονται απαραιτήτως και τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκλυση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή σ’ αυτό του εγγράφου των μελών να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανήσει, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή της, με εξουσιοδότηση του δικαστηρίου, μπορούν να συγκαλέσουν αυτά την έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 
Με την ίδια διαδικασία, αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί, μπορεί να συγκληθεί και η Τακτική Γενική Συνέλευση.
 
 
Άρθρο 13
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
 
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα τακτικά μέλη της Ένωσης. Η πρόσκληση οφείλει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο ( ημέρα και ώρα ), τα θέματα και αν η συγκαλούμενη Συνέλευση είναι τακτική, έκτακτη, ειδική, πρώτη ή επαναληπτική. Η πρόσκληση αποστέλλεται ταχυδρομικώς με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
 
Ειδική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μόνο όταν πρόκειται για τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης, για την αναστολή της λειτουργίας της και για τη διάλυσή της.
 
Στην πρόσκληση για επαναληπτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται λόγω ματαίωσης της πρώτης για έλλειψη απαρτίας, δεν επιτρέπεται να προστεθούν νέα θέματα. Πρόσκληση όμως για την επαναληπτική Συνέλευση δεν χρειάζεται, αν στην πρόσκληση για την πρώτη γίνεται ειδική μνεία πού και πότε θα συνέλθει η επαναληπτική.
 
 
Άρθρο 14
 
ΑΠΑΡΤΙΑ
 
Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/3 από τα τακτικά μέλη της Ένωσης που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους ( άρθρο 12 ). Η επαναληπτική, αν είναι παρόντα το 1/4 από τα τακτικά μέλη.
 
Η ειδική Γενική Συνέλευση (τροποποίηση καταστατικού, αναστολή λειτουργίας, διάλυση της Ένωσης) αν είναι παρόντα  το 1/2  από τα τακτικά μέλη συν ένα.
Η Γενική Συνέλευση αν συνέλθει χωρίς να διαπιστωθεί η απαρτία, κατά περίπτωση, δεν αποφασίζει έγκυρα.
 
 
Άρθρο  15
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία ( οι μισοί πλέον ένας ) των μελών που μετέχουν στη λήψη τους.
 
Οι αποφάσεις της ειδικής Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που μετέχουν στη λήψη τους.
 
Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις παίρνονται πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία, διατυπώνονται με σαφήνεια και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Δεν μπορεί να παρθεί απόφαση σε θέμα που δεν αναφέρεται στην πρόσκληση της Συνέλευσης, και αν συμβεί να παρθεί η απόφαση αυτή είναι άκυρη.
 
 
Άρθρο 16
 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια, εφόσον αφορά σε θέματα :
 
Εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, έγκρισης του διαχειριστικού απολογισμού, τροποποίησης του καταστατικού, αναστολής της λειτουργίας ή και διάλυσης της Ένωσης, απόφασης για προσωπικά ζητήματα και για κάθε άλλο θέμα που ο νόμος απαιτεί μυστική ψηφοφορία. Στις μυστικές ψηφοφορίες απαγορεύεται η παρουσία στην αίθουσα σε κάθε άτομο που δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
 
Η ψηφοφορία για άλλο οποιοδήποτε θέμα (έγκριση προϋπολογισμού, κλπ. ) είναι φανερή και γίνεται με ανάταση ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
 
 
Άρθρο 17
 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
Με την έναρξη των εργασιών της, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
 
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης, τηρεί την ημερήσια διάταξη των θεμάτων, δίνει το λόγο με σειρά προτεραιότητας και τον αφαιρεί στην περίπτωση εκτροπής του ομιλητή σε θέματα ξένα προς το συζητούμενο ή και σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται απρεπείς εκφράσεις, ανακαλεί στην τάξη τους θορυβούντες ή παρεκτρεπόμενους και στην ανάγκη διακόπτει τη συνεδρίαση για λίγο προς αποκατάσταση της ησυχίας.
 
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά, τα διατυπώνει τελικά και αφού τα θέσει υπόψη του Προέδρου, τα καταχωρεί στο Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Υπογράφονται μετά τούτο απ’ αυτόν και τον Πρόεδρο.
 
 
Άρθρο 18
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και διαχειρίζεται τα θέματα της. Ενεργεί και δραστηριοποιείται στα πλαίσια του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης. Συγκαλεί τα μέλη σε Γενικές Συνελεύσεις ( άρθρα 12 και 13 ) εισάγει και εισηγείται τα θέματα και εκτελεί τις αποφάσεις που παίρνονται. Και για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ένωσης μπορεί να προσλάβει με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου νομικό σύμβουλο και υπαλληλικό προσωπικό.
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις, που πηγάζουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
 
Οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται χωρίς αμοιβή. Όμως αν πρόκειται για εκτέλεση υπηρεσίας, εκτός έδρας της Ένωσης, που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί τούτο με την ίδια απόφαση του να εγκρίνει ορισμένο χρηματικό ποσό που θα καλύπτει τα στοιχειώδη έξοδά τους. Το ίδιο μπορεί να αποφασιστεί και για το Νομικό Σύμβουλο εφόσον του ανατεθεί υπηρεσία εκτός έδρας.
 
 
Άρθρο 19
 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναδεικνύεται από εκλογές, για τρία ( 3 ) χρόνια, με το σύστημα της απλής αναλογικής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.
 
Αποτελείται από επτά (7) μέλη, που συνέρχονται μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους, ύστερα από πρόσκληση εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγουν με ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων. Ανακατανομή των αξιωμάτων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε προκύψουν λόγοι. Εκτός από τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ταυτόχρονα και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
 
Οι εκλογές για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  γίνεται όχι πέρα από τα τρία (3) χρόνια που διαρκεί η θητεία τους.
 
Άρθρο 20
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου  τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το λιγότερο τέσσερα (4) μέλη του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του σαν μέλους και καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση του το κατά σειράν επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος.
 
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται, αν δεν υπάρχει ομοφωνία, κατά πλειοψηφία των μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση και σε περίπτωση ισοψηφίας κρίνει η ψήφος του Προέδρου. Διατυπώνονται με σαφήνεια, καταχωρούνται στο Βιβλίο Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.  Στο κάθε πρακτικό καταχωρούνται επίσης, σε βραχυλογία οι απόψεις του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
 
Άρθρο 21
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή μ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχωρήσει οριστικά, τότε καλείται το νόμιμο αναπληρωματικό μέλος που καταλαμβάνει τη θέση αυτού που παραιτήθηκε ή αποχώρησε και η θητεία του σαν τακτικό  μέλους ταυτίζεται με το υπόλοιπο της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
 
Άρθρο 22
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :
 
Εκπροσωπεί την Ένωση σ’ όλες τις σχέσεις της με τις διοικητικές και δικαστικές αρχές. Δέχεται και κοινοποιεί αγωγές, υπογράφει τα δικόγραφα, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα σε δίκη της Ένωσης, την οποία εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο.
 
Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, διευθύνει τις εργασίες του, δίνει και αφαιρεί το λόγο στην περίπτωση παρεκτροπής ή ανακαλεί στην τάξη τον παρεκτρέποντα και διακόπτει τη συνεδρίαση αν εξελίσσεται σε θορυβώδη.
 
Θέτει σε ψηφοφορία θέματα που υποστηρίζονται διαφορετικές απόψεις. Εκτελεί και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
 
Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών και με τον Ταμία τα γραμμάτια εισπράξεων.
 
 
Άρθρο 23
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται αναπληρώνει σ’ όλα του τα δικαιώματα ο Αντιπρόεδρος. Μπορεί όμως ο Πρόεδρος να αναθέσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένα καθήκοντα σε ορισμένους τομείς.
 
 
Άρθρο 24
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Ο Γενικός Γραμματέας:
 
Τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία καταχωρεί στο οικείο βιβλίο αφού εγκριθούν ύστερα από την ανάγνωσή τους στην επόμενη συνεδρίαση. Τηρεί το βιβλίο Μητρώου των μελών της Ένωσης που οφείλει να καταχωρεί σ’ αυτό κάθε επερχόμενη μεταβολή.
 
Παραλαμβάνει τα έγγραφα που εισέρχονται στην Ένωση και διεκπεραιώνει τα έγγραφα που εξέρχονται αφού τα καταχωρήσει στο βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχόμενων.
 
Διεξάγει την αλληλογραφία σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, ευθύνεται για την τήρηση και τη φύλαξη του Αρχείου της Ένωσης, επιμελείται της καλής λειτουργίας των γραφείων της και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
 
Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.
 
 
Άρθρο 25
 
ΤΑΜΙΑΣ
 
Ο Ταμίας ενεργεί:
 
Τις εισπράξεις για τις οποίες εκδίδει διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων ή διπλότυπες αποδείξεις.
 
Ενεργεί τις πληρωμές για τις οποίες πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα που θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και στα οποία θα αναφέρεται η αιτιολογία της δαπάνης, το πληρωτέο ποσό αριθμητικά και ολογράφως, ο δικαιούχος και η χρονολογία της έκδοσής τους. Στο κάθε χρηματικό ένταλμα θα πρέπει να επισυνάπτεται απόσπασμα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη δαπάνη και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου της πληρωμής.
 
Καταθέτει τα ποσά που εισπράττει, το ταχύτερο δυνατό, σε πιστωτικό οργανισμό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να κρατάει για τις τρέχουσες ανάγκες της Ένωσης, εκτός κατάθεσης, μικρό χρηματικό ποσό. Αναλαμβάνει χρήματα από το λογαριασμό καταθέσεων, ύστερα όμως από ειδική εξουσιοδότηση των Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Ένωσης εφόσον πρόκειται για ποσό σημαντικό.
 
Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και το Βιβλίο Περιουσίας, ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα  σχετικά με τις συνδρομές που καταβάλουν τα μέλη της Ένωσης για την καταχώρησή τους στο βιβλίο Μητρώου και το Διοικητικό Συμβούλιο, στην τακτική κατά μήνα συνεδρίαση του για την οικονομική διαχείριση ( έσοδα – έξοδα ) του προηγούμενου μήνα, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.
 
Καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης ( κάθε χρονιάς ) τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και αφού εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τα βιβλία Ταμείου και Περιουσίας και με τους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία, τα θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχό τους.
 
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης και αφού καταρτιστεί στην τελική του μορφή και εγκριθεί, τον εισηγείται και στη Γενική Συνέλευση. Όπως επίσης εισηγείται σ’ αυτήν τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων .
 
 
Άρθρο 26
 
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
Ο Έφορος ασκεί κατά κύριο λόγο τις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης.
 
Φροντίζει για την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, εκδρομών, συνεστιάσεων και δημοσίων εκδηλώσεων της Ένωσης.
 
Φροντίζει για την οργάνωση επαφών και διαλόγου με Αρχές, οργανισμούς και οργανώσεις και ιδιαίτερα με τις Δημοσιογραφικές. Είναι άμεσος βοηθός του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου στην άσκηση των καθηκόντων τους.
 
 
Άρθρο 27
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Η Γενική Συνέλευση, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με την ίδια διαδικασία και για το ίδιο χρονικό διάστημα, εκλέγει ( σε κοινό με τούτο ψηφοδέλτιο ) την Εξελεγκτική Επιτροπή από τρία μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται μόνο αν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης, ουσιαστικά και τυπικά κάθε χρόνο ή οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Εξελεγκτικής Επιτροπής τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, τα λογιστικά βιβλία, τα στελέχη των διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών με τα παραστατικά τους στοιχεία και δικαιολογητικά και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου. Ο έλεγχος γίνεται στα γραφεία της Ένωσης.
 
Τα συμπεράσματα του ελέγχου διατυπώνονται σε έκθεση την οποία η Εξελεγκτική Επιτροπή, αφού ενημερώνει για το περιεχόμενό ης το Διοικητικό Συμβούλιο, γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση όταν συζητείται το θέμα του απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης.
 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρό της ο οποίος φροντίζει για την εκπλήρωση του ελεγκτικού της έργου.
 
Άρθρο 28
 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται με την ίδια διαδικασία και το ίδιο χρονικό διάστημα και τα τρία (5) μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου με ισάριθμα αναπληρωματικά τους.
 
Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται συντάκτες που είναι τακτικά μέλη της Ένωσης πάνω από πέντε (5) χρόνια και δεν βαρύνονται με καταδίκη τους για πειθαρχικό παράπτωμα.
 
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου συνέρχονται μετά την εκλογή τους και ορίζουν τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή ύστερα  από καταγγελία που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από μέλος της Ένωσης ή και από τρίτο πρόσωπο κάθε παρεκτροπής και κάθε παράβασης των διατάξεων του καταστατικού ή των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από τακτικό ή δόκιμο μέλος της Ένωσης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναζητεί την ουσιαστική αλήθεια σε κάθε υπόθεση, εξετάζει μάρτυρες, ακούει τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.
 
Με την απόφασή του, αν είναι καταδικαστική, επιβάλει μια από τις ακόλουθες ποινές: Απλή Επίπληξη.
 
Επίπληξη που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της Ένωσης με ανακοίνωση τοιχοκολλούμενη στα γραφεία της.
 
Ανάκληση στην τάξη με ή χωρίς ανακοίνωση.
 
Προσωρινή διαγραφή μέχρι τριών ( 3 ) μηνών.
 
Οριστική διαγραφή από την Ένωση.
 
Η απόφαση υπόκειται σε έφεση μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην έφεση αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των μελών της, ύστερα από μυστική ψηφοφορία.
 
Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιούνται μέσα σε δέκα ( 10 ) μέρες στον εγκαλούμενο, τον εγκαλούντα και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
 
 
Άρθρο 29
 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και οι μυστικές ψηφοφορίες για όσα θέματα προβλέπονται από το καταστατικό, διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή, που την αποτελούν τρία (3) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση.
 
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τηρείται η τάξη κατά τις ψηφοφορίες και εποπτεύει να διενεργούνται σύμφωνα με το καταστατικό και τους νόμους.
 
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που αφορούν αρχαιρεσίες, καταχωρούνται σε πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής που, μετά την υπογραφή του από τα μέλη της, παραδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Στις περιπτώσεις ισοψηφιών η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί κλήρωση και θεωρείται πως εκλέχθηκε αυτός που ευνοήθηκε από την κλήρωση.
 
Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής ο υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
 
 
Άρθρο 30
 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
 
Οι υποψηφιότητες των τακτικών μελών της Ένωσης για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ένωσης, το λιγότερο πέντε (5) μέρες προ των εκλογών. Στη σχετική αίτηση αναφέρεται ποιο από τα συλλογικά αυτά όργανα αφορά η υποψηφιότητα τους και ποιο συνδυασμό, αν οι συνδυασμοί είναι περισσότεροι από έναν. Οι αιτήσεις των υποψηφίων παραδίδονται την ημέρα των εκλογών στην Εφορευτική Επιτροπή, όπως επίσης και το Μητρώο των μελών και ονομαστική κατάσταση των τακτικών μελών της Ένωσης που δικαιούνται ψήφου. Οι υποψήφιοι συνδυασμών μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους με κοινή δήλωση.
 
Την έναρξη της ψηφοφορίας κηρύσσει η Εφορευτική Επιτροπή κα αναγγέλλει τη λήξη της αμέσως όταν εξαντληθεί ο πίνακας των τακτικών μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν.
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται τυχόν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι της εξαγωγής των αποτελεσμάτων εκδίδονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκδίδει προσωρινή απόφαση. Οι ενστάσεις και οι αποφάσεις πάνω σ’ αυτές καταχωρούνται στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ( άρθρο 29 ).
 
Μετά τη διαλογή των ψήφων η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς τους.
 
Οι εκλογές   ενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Στις εκλογές παίρνουν μέρος συνδυασμός ή συνδυασμοί υποψηφίων και μεμονωμένοι υποψήφιοι.
 
Οι επτά (7) έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι τρεις (3) της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι τρεις (3) του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Ο συνολικός αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του κάθε συλλογικού οργάνου και το πηλίκον της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο ( το τυχόν κλάσμα της διαίρεσης παραλείπεται).  
 
Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο και εκλέγει τόσα μέλη όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
 
Μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία (1) έδρα  (εκλέγεται δηλαδή) στο συλλογικό όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα.
 
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που προκύπτουν από την κατανομή, καταλαμβάνει μόνον τόσες έδρες ή εκλέγει τόσα μέλη όσα είναι οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που τυχόν παραμένουν αδιάθετες ( ή αριθμός των μελών που μένει ακάλυπτος ) ύστερα από τα παραπάνω, κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς που πληρούν σωρευτικά τις παρακάνω προϋποθέσεις:
 
Έχουν καταλάβει μία έδρα από την πρώτη κατανομή,
Συγκεντρώνουν αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων, υπόλοιπο, μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου.
Σε περίπτωση που περισσότεροι συνδυασμοί πληρούν τις δύο αυτές προϋποθέσεις, την αδιάθετη έδρα ή τις έδρες καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που πλησιάζουν πιο πολύ το εκλογικό μέτρο. Αν και πάλι παραμένουν αδιάθετες έδρες, τότε αυτές καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, άσχετα αν οι συνδυασμοί αυτοί έχουν καταλάβει έδρα από την πρώτη κατανομή. Και σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
 
Αν συμβεί να κατέλθει στις εκλογές ένας μόνο συνδυασμός τότε οι έδρες κατανέμονται αναλογικά όπως παραπάνω μεταξύ αυτού και των τυχόν μεμονωμένων υποψηφίων.
 
 
Άρθρο 31
 
ΒΙΒΛΙΑ 
 
 
Η Ένωση τηρεί τα παρακάτω βιβλία :
 
 
Βιβλίο εισερχομένων – εξερχόμενων εγγράφων
Μητρώο Μελών
Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Ταμείου
Περιουσίας
 
Άρθρο 32
 
ΠΟΡΟΙ 
 
Οι πόροι της Ένωσης είναι :
 
Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών
Οι μηνιαίες εισφορές μελών, τακτικών και δόκιμων που μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ. Σ.
Οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση για συγκεκριμένο λόγο.
Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή ενισχύσεις της Ένωσης.
Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται νόμιμα.
 
Άρθρο 33
 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 
Η σφραγίδα της Ένωσης είναι στρογγυλή που φέρνει κυκλικά την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» και στο κέντρο το σύμπλεγμα ΕΣ, 1963.
 
 
Άρθρο 34
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 
Το δικαίωμα της ψήφου δεν ασκείται με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εξαίρεση γίνεται για τα τακτικά μέλη που εργάζονται στην ίδια ημερήσια επαρχιακή εφημερίδα. Αλλά και στην περίπτωση αυτή ο αντιπρόσωπος που μπορούν να εξουσιοδοτήσουν αναζητείται αποκλειστικά μεταξύ τους.
Το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί, όταν κριθεί τούτο αναγκαίο για τη λειτουργική προώθηση της Ένωσης, από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.
Η Ένωση αναστέλλει τη λειτουργία της ή και διαλύεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για αυτό, αν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από δέκα ( 10 ).
Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης. Αντίγραφα κανονισμών κατατίθενται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
( Το παρόν Καταστατικό είναι αυτό που ψηφίστηκε στην Ειδική Γενική Συνέλευση της 25 /1 / 1987 ).
 
 
Για την Ειδική Γενική Συνέλευση
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΖΑΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΤΟΛΚΟΣ