ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της Ένωσης και των Μελών της είναι:

  1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
  3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
  4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο


1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο όργανο της Ένωσης. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές προς την Ένωση, ως το τέλος του προηγούμενου χρόνου από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Σ.Ε.Τ. συγκαλείται στην αρχή κάθε έτους.
Η Γενική Συνέλευση :
- Ψηφίζει το καταστατικό της Ένωσης και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του.

-Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Ένωση και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν εμπίπτει, παραπέμπεται υπ’ αυτού στην κρίση και την απόφαση της.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και διαχειρίζεται τα θέματα της. Ενεργεί και δραστηριοποιείται στα πλαίσια του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης. Συγκαλεί τα μέλη σε Γενικές Συνελεύσεις ( άρθρα 12 και 13 ) εισάγει και εισηγείται τα θέματα και εκτελεί τις αποφάσεις που παίρνονται. Και για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ένωσης μπορεί να προσλάβει με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου νομικό σύμβουλο και υπαλληλικό προσωπικό.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις, που πηγάζουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 2015 - 2018  εκλέχθηκε στις εκλογές που έγιναν τo Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 και είναι:

1. Γεώργιος Κουκουλιάτας - Πρόεδρος

2. Ευαγγελία Μιχωλού - Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Παπούλιας  – Γεν. Γραμματέας

4. Κωνσταντίνος Τσιμόπουλος  – Ταμίας

5. Σουλτάνα Δούλαλα  - Έφορος Δημ. Σχέσεων

6. Γεώργιος Ναστούλης  - Μέλος

7. Ιωάννης Καρβουνιάρης – Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη: Ελ Μωυσιάδης - Ευαγ. Κολωνιας

 

3. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης, ουσιαστικά και τυπικά κάθε χρόνο ή οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Εξελεγκτικής Επιτροπής τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, τα λογιστικά βιβλία, τα στελέχη των διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών με τα παραστατικά τους στοιχεία και δικαιολογητικά και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου. Ο έλεγχος γίνεται στα γραφεία της Ένωσης.

Εξελεγκτική Επιτροπή:

1. Μαρία Βαλσαμοπούλου  -Πρόεδρος

2. Γεωργία – Τερψιθέα Πανδρούλα   – Μέλος

3. Γεώργιος Οικονόμου  – Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος: Γ Κουλουράς

 

4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή ύστερα  από καταγγελία που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από μέλος της Ένωσης ή και από τρίτο πρόσωπο κάθε παρεκτροπής και κάθε παράβασης των διατάξεων του καταστατικού ή των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από τακτικό ή δόκιμο μέλος της Ένωσης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναζητεί την ουσιαστική αλήθεια σε κάθε υπόθεση, εξετάζει μάρτυρες, ακούει τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.

Πειθαρχικό Συμβούλιο :

1. Νικόλαος Λύτρας - Πρόεδρος

2. Διονύσιος Κλαυδιανός  – Μέλος

3. Σταματία Ράπτη  – Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος: Κων. Μαργαρίτης