ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της Ένωσης και των Μελών της είναι:

 

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο  

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο όργανο της Ένωσης. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη που έχουν πληρώσει τις ετήσιες συνδρομές προς την Ένωση. Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Ένωση και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν εμπίπτει, παραπέμπεται υπ’ αυτού στην κρίση και την απόφαση της.

 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και διαχειρίζεται τα θέματα της. Ενεργεί και δραστηριοποιείται στα πλαίσια του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης. Συγκαλεί τα μέλη σε Γενικές Συνελεύσεις (άρθρα 12 και 13) εισάγει και εισηγείται τα θέματα και εκτελεί τις αποφάσεις που παίρνονται. Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ένωσης μπορεί να προσλάβει με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου νομικό σύμβουλο και υπαλληλικό προσωπικό.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις του, που πηγάζουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 2019 - 2022  εκλέχθηκε στις εκλογές που έγιναν το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 και είναι: 

1. Γεώργιος Κουκουλιάτας - Πρόεδρος

2. Ευαγγελία Μιχωλού - Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Παπούλιας  – Γεν. Γραμματέας

4. Κωνσταντίνος Τσιμόπουλος  – Ταμίας

5. Σοφία Σιδηροπούλου  - Έφορος Δημ. Σχέσεων

6. Γεώργιος Ναστούλης  - Μέλος

7. Σουλτάνα Δούλαλα - Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη: Ιωάννης Καρβουνιάρης, Ευθαλία Βαλίλα, Ειρήνη Τριανταφύλλου, Λύσανδρος Αμιτζόγλου 

 

3. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης, ουσιαστικά και τυπικά κάθε χρόνο ή οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Ελεγκτικής Επιτροπής τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, τα λογιστικά βιβλία, τα στελέχη των διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών με τα παραστατικά τους στοιχεία και δικαιολογητικά και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου. Ο έλεγχος γίνεται στα γραφεία της Ένωσης. Τα συμπεράσματα του ελέγχου διατυπώνονται σε έκθεση την οποία η Ελεγκτική Επιτροπή, αφού ενημερώνει για το περιεχόμενό της το Διοικητικό Συμβούλιο, γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση όταν συζητείται το θέμα του απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την τριετία 2015 - 2018 είναι: 

1.  Μαρία Βαλσαμοπούλου - Πρόεδρος 

2. Γεωργία - Τερψιθέα Πανδρούλα - Μέλος 

3. Παναγιώτης Καρβουνιάρης - Μέλος 

Αναπληρωματικά Μέλη: Δέσποινα Βερβέρη, Αλέξανδρος Σωματαρίδης, Γεώργιος Οικονόμου  

  

4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή ύστερα  από καταγγελία που υποβάλλεται σ’ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, από μέλος της Ένωσης ή και από τρίτο πρόσωπο κάθε παρεκτροπής και κάθε παράβασης των διατάξεων του καταστατικού ή των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από τακτικό ή δόκιμο μέλος της Ένωσης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναζητεί την ουσιαστική αλήθεια σε κάθε υπόθεση, εξετάζει μάρτυρες, ακούει τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο για την τριετία 2015 – 2018 είναι:

1. Νικόλαος Ράπτης  - Πρόεδρος

2. Ζωή Παπαγεωργίου – Μέλος

3. Σταματία Ράπτη - Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη: Διονύσιος Κλαυδιανός, Μαρία Νικολαΐδου