ΕΓΓΡΑΦΗ

Τακτικά μέλη εγγράφονται συντάκτες (δημοσιογράφοι) που έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια αμειβόμενης δημοσιογραφικής εργασίας:

 • Σε εφημερίδες ειδησεογραφικού, οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου που εκδίδονται στην περιφέρεια  με συχνότητα έκδοσης τους όχι πέρα από ένα μήνα.
 • Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση) η ως ανταποκριτές στην περιφέρεια.
 • Σε γραφεία ή υπηρεσίες τύπου δημοσίων αρχών, τραπεζών και μεγάλων οργανισμών.

Για να εγγραφεί συντάκτης  (δημοσιογράφος) τακτικό μέλος της Ένωσης πρέπει:

 1. να είναι Έλληνας πολίτης και να έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του υποχρέωση ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα,
 2. να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης,
 3. να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρό ή ατιμωτικό αδίκημα,
 4. να έχει ασφαλιστική κάλυψη,
 5. να μην είναι μέλος άλλης συγγενούς Δημοσιογραφικής Ένωσης.


Δικαιολογητικά

 • Αίτηση εγγραφής η οποία υπογράφεται από δύο μέλη της Ε.Σ.Ε.Τ.  τα οποία συναινούν για την εγγραφή του νέου μέλους.
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε εφημερίδα, Ραδιόφωνο, τηλεόραση ή Γρ. Τύπου (βεβαίωση εργοδότη για τη θέση και το αντικείμενο της απασχόλησης)
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης (επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου ασφάλισης)
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 • Τίτλοι σπουδών (Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα)
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 • Δείγματα  εργασίας πρόσφατα αλλά και από όλα τα χρόνια απασχόλησης.


Το Διοικητικό Συμβούλιο αν το κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει την παρουσία του ενδιαφερομένου (προσωπική συνέντευξη) όταν εξετάζει την αίτηση του.

Η εγγραφή των τακτικών μελών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από αίτηση του συντάκτη (δημοσιογράφου) στην οποία πρέπει να είναι προσαρτημένα τα αποδεικτικά (έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις) για τα απαιτούμενα στοιχεία (προϋποθέσεις) εγγραφής.
Η απόφαση εγγραφής γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο ο οποίος καταβάλλει  το τέλος εγγραφής και την ετήσια συνδρομή για να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών της Ε.Σ.Ε.Τ.
Αν η απόφαση είναι απορριπτική, τότε ο συντάκτης που ζήτησε την εγγραφή μπορεί να προσφύγει με αίτηση του, δια του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη μετά την γνωστοποίηση της απόρριψης του, τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται αμετάκλητα.